Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024

Το ολόγραμμα του Φρέντι Μέρκιουρι σε live

Σύντομα ο Φρέντι Μέρκιουρι θα «ανέβει» ξανά στη σκηνή...

Φωνή ΑμεΑ με τη Χρονοπούλου – Η «μπάντα» θέλησης του Χρήστου Δάντη

Κάθε φορά που ακούω τον Χρήστο Δάντη να τραγουδάει...

The Balkanians με συμβόλαια πνιγμένα στην άσπρη σκόνη!

Ο ανελέητος πόλεμος μεταξύ των Skaljari και των Kavac,...

Σε ποια αγαπημένα σίριαλ πέφτουν τίτλοι τέλους το καλοκαίρι

Μπαίνει η άνοιξη και στα κανάλια μυρίζει ήδη αέρας...

Σχολή Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Αστρολογίας | Β. Πετρίτσης

Ένα εξαιρετικό ποιοτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ με κύριο εισηγητή τον Βαγγέλη Πετρίτση PhD λειτουργεί από το 2019 στο “Πόλις”.

Στόχος της Σχολής είναι η προώθηση μιας Επιστημονικής και Ανθρωπι­στικής Αστρολογίας κι έτσι η φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη διαμόρ­φωσης ενός επιστημονικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα στους σπουδα­στές Αστρολο­γίας. Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα, πέρα από μαθήματα Αστρολογίας, πα­ρέχει μαθήματα Στατιστικής, Αστρονομίας, Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής.

Δείτε όλους τους κύκλους σπουδών και τα παρεχόμενα μαθήματα στο παρακάτω βίντεο

Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται τόσο σε άτομα που ενδιαφέρονται για την Αστρο­λογία ως μέσο αυτογνωσίας αποκλειστικά, όσο και σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγ­γελ­ματικά με αυτήν. Μάλιστα, συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, ε­νημε­ρώ­νουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το σύνολο των μαθημάτων της Σχολής Επιστημονικής και Αν­θρωπιστικής Αστρολογίας διεξάγεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η ασύγχρονη τη­λεκα­τάρτιση αποτε­λεί το κύριο μέσο παράδοσης της διδασκόμενης ύλης, συνδυαστικά με ζωντανές διαδικτυακές συνα­ντή­σεις με τον ειση­γητή. Με τον τρόπο αυτό οι σπου­δαστές θα μπορούν να πα­ρακολουθούν τα μαθήματα σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό, οποτε­δήποτε το επιθυμούν μέσα στη χρονιά, έχοντας, όμως, και τη δυνατότητα ανασκόπησης, επί­λυσης αποριών και προ­όδου σπουδών μέσα από τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας είναι δομημένο σε τέσσερα (4) επίπεδα κλιμακούμενου βαθ­μού δυσκολίας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται καλή κατανόηση των μαθημάτων του επιπέ­δου 1 για να μπορέσει κανείς να παρακολουθήσει τα μαθήματα του επιπέδου 2, κ.ο.κ. Τα τέσ­σερα επίπεδα σπουδών με τα αντίστοιχα μαθήματα αναφέρονται ανα­λυτικά παρακάτω. Πατώ­ντας πάνω σε κάθε μάθημα θα έχετε τη δυνατότητα να δια­βάσετε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε. Προτείνεται οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με την ανα­φερόμενη σειρά.

Στα πλεονεκτήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Επιστημονικής & Ανθρωπιστικής Αστρολογίας, με την εγγύηση ποιότητας του πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου «Πόλις» με ISO Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι παρέχονται πάνω από 200 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (εκπαιδευτικά βίντεο) και πάνω από 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλίας. Μάλιστα, τα εκπαιδευτικά βίντεο παραμένουν προσβάσιμα για τρεις μήνες από τη στιγμή της εγγραφής ενώ οι σημειώσεις/διαφάνειες μεταφορτώνονται στον υπολογιστή του μαθητή από την πρώτη κιόλας στιγμή. Επιπλέον, παρέχονται ευκολίες πληρωμής διδάκτρων καθώς αυτά μπορούν να εξοφληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση με την εγγραφή στο εκάστοτε μάθημα και η δεύτερη δόση πριν την παρακολούθηση της σχετικής ζωντανής διαδικτυακής συνάντησης με τον εισηγητή. Τέλος, για όσες και όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν έναν ολόκληρο κύκλο σπουδών (π.χ. τον κύκλο των Αρχαρίων ή τον κύκλο των Έμπειρων), παρέχεται 20% έκπτωση εφόσον ο μαθητής επιλέξει να κάνει προεξόφληση του συνόλου των διδάκτρων για τον αντίστοιχο κύκλο σπουδών.

Επίπεδο 1: Κύκλος Αρχαρίων
Ο κύκλος αυτός εισάγει τους σπουδαστές στους βασικούς δομικούς λίθους της Αστρολογίας και περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

Πλανήτες
download

Ζώδια
download

Οίκοι
download

Όψεις
download
Μετά την παρακολούθηση του κύκλου των αρχαρίων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ερμη­νεύουν τη ζωδιακή και οικιακή τοποθέτηση ενός οποιουδήποτε πλανήτη σε ένα γενέθλιο ωρο­σκόπιο σε συνδυασμό με τις όψεις που μπορεί να δέχεται από άλλους πλα­νήτες.

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια γεύση
από τα μαθήματα του Κύκλου Αρχαρίων

Επίπεδο 2: Κύκλος Έμπειρων
Ο κύκλος αυτός εισάγει τους σπουδαστές σε μία σειρά από ειδικά θέματα στην ερμηνεία των πλανητών και περιλαμβάνει τα εξής έξι (6) μαθήματα:

Πλανητικοί Σχηματισμοί
download1

Φάσεις και Δεσμοί Σελήνης
download1

Ανάδρομοι, Άνοπτοι και Εκτός Ορίων Πλανήτες
download1

Θεμελιώδεις Δυνάμεις Πλανητών
download1

Ενεργειακά Φορτισμένα Σημεία του Ωροσκοπίου
download1

Σύνθεση Πληροφοριών Γενέθλιου Ωροσκοπίου
download1
Μετά την παρακολούθηση του κύκλου των έμπειρων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατα­νοούν σε βάθος ένα γενέθλιο ωροσκόπιο και να συνθέτουν τις πληροφορίες που αυτό παρέχει ώστε να το ερμηνεύσουν από άποψη προσω­πικότητας.

Επίπεδο 3: Κύκλος Πρόβλεψης
Ο κύκλος αυτός εισάγει τους σπουδαστές σε μία σειρά από τεχνικές αστρολογικής πρόβλεψης και περιλαμβάνει τα εξής επτά (7) μαθήματα:

Διελεύσεις
download2

Εκλείψεις
download2

Ηλιακές Επιστροφές
download2

Σεληνιακές Επιστροφές
download2

Δευτερεύουσες Πρόο­δοι
download2

Ηλιακά Τόξα
download2

Σύνθεση Τεχνικών Πρόβλεψης
download2

Μετά την παρακολούθηση του κύκλου πρόβλεψης οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εκτιμούν σε ένα οποιοδήποτε ωροσκόπιο μελλοντικές τάσεις και σημα­ντικά παρελθοντικά γεγο­νότα.

Επίπεδο 4: Κύκλος Προχωρημένων
Ο κύκλος αυτός συνδυάζει την αυτογνωσία και την πρόβλεψη μέσα από μία σειρά εξειδικευμέ­νων θεμάτων και περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα:

Απλανείς Αστέρες
download3

Μεσοδιαστήματα
download3

Συναστρία
download3

Κοσμική Αστρολογία
download3

Αστροχαρτογεωγραφία
download3

Ανάμεσα στα μαθήματα επιλογής συγκαταλέγονται τα τέσσερα (4) ακόλουθα:

Αρμονικές
download4

Αστρολογία της Οικογένειας
download4

Αστρολογική Ανθοθεραπεία
download4

Διόρθωση Ωροσκόπου
download4

Μετά την παρακολούθηση του κύκλου των προχωρημένων οι σπουδα­στές θα είναι πια σε θέση να προσεγγίζουν ένα ο­ποιοδήποτε ωροσκόπιο από διάφορες οπτικές γωνίες και με την αρμό­ζουσα λε­πτομέρεια με στόχο την πολύπλευρη ερμηνεία του δυναμικού και των τάσεων ενός ωροσκοπίου ως αναπόσπαστου μέρους ενός ζεύ­γους, μιας οικογένειας, μιας ομάδας ή μιας χώ­ρας. Θα είναι, επίσης, σε θέση να κάνουν διόρθωση ωροσκόπου και να χρησιμοποιούν το ωρο­σκόπιο ως διαγνωστικό εργαλείο για τη χορήγηση ανθοϊαμάτων Μπαχ.

Κύκλος Αστρολογίας, Επιστήμης και Ανθρωπισμού
Ο κύκλος αυτός, ανοικτός σε όσους έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα του Επιπέδου 1 (ή έχουν τις αντίστοιχες γνώσεις), εισάγει τους σπουδαστές σε τομείς της ανθρώπινης γνώσης και σε επι­στήμες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Αστρολογία.

Περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) μαθήματα:

Αστρονομία
download5

Ψυχολογία
download5

Μυθολογία
download5

Συμβουλευτική
download5

Στατιστική​
download5

Μετά την παρακολούθηση του κύκλου Αστρολογίας, Επιστήμης και Ανθρωπισμού οι σπουδα­στές θα είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά πάνω στην Αστρολογία και την α­στρολογική ά­σκηση, να καταλαβαίνουν τη σχέση της Αστρολογίας με άλλες επιστήμες και τομείς της ανθρώ­πινης γνώσης και να εμπλουτίζουν με ψυχολογικές αρχές και αρχε­τυπικές έννοιες και μύθους την ερμηνεία ενός ωροσκοπίου. Θα μπορούν, επίσης, να κά­νουν χρήση δεξιοτήτων συμβου­λευ­τικής και να προσεγγίζουν την Αστρολογία με μεγα­λύτερη επιστημονικότητα διεξάγοντας σχετι­κές έρευνες και συμβάλλοντας στη δοκιμή και τη διεύρυνση της Αστρολογικής γνώσης.

Χρήσιμες Πληροφορίες

* Σε κάθε Επίπεδο/Κύκλο Σπουδών της διδασκόμενης ύλης, τα εκπαιδευτικά βίντεο διαρκούν 90-120 λεπτά και παρέχονται σχετικές σημειώσεις ή/και διαφάνειες σε μορφή pdf

** Με την ολοκλήρωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης σε κάθε Μάθημα/Θεματική Κατηγορία παραδί­δεται online Live μάθημα 90-180 λεπτών (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) Ανασκόπησης, Οδηγιών, Ερωτήσεων-Απαντήσεων και Προόδου Σπουδών με την Παρουσία Καθηγητή

*** Στο τέλος κάθε Επιπέδου/Κύκλου Σπουδών παρέχεται Βεβαίωση και Δίπλωμα Παρακολού­θησης από το Εκ­παιδευτικό Κέντρο “Πόλις”

**** Στο τέλος κάθε Επιπέδου/Κύκλου Σπουδών παρέχεται Πιστοποίηση Γνώσεων Αστρολο­γίας (π.χ. Πιστοποίηση Γνώσεων Επιπέδου 1) στους σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του αντίστοιχου Επιπέδου.
Ειδικά για το Επί­πεδο 4 (κύκλος Προχω­ρημένων), οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα όλων των Επιπέδων καθώς και όλα τα υπο­χρεωτικά μαθήματα του Επιπέδου 4 μαζί με δύο μαθήματα της επιλογής τους. Η επιτυχής πα­ρακολούθηση σημαίνει ικανοποιητική συ­μπλήρωση γρα­πτών ασκήσεων ανά Μά­θη­μα/Θεματική Κατηγορία μαζί με υποβολή μίας εργασίας στο τέλος του κάθε Επιπέδου μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή του Προγράμματος. Οι ασκήσεις και οι εργα­σίες αποστέλλονται στον εισηγητή του Προγράμματος προς διόρθωση και ανατροφοδό­τηση.

Εκπαιδευτής μαθημάτων: Βαγγέλης Πετρίτσης PhD
Ψυχολόγος-Αστρολόγος-Ανθοθεραπευτής
Αριστούχος Ψυχολογίας Παντείου
Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Κεντ
Βραβευμένος Αστρολόγος από τον Αστρολογικό Σύνδεσμο Μεγάλης Βρετανίας
Συγγραφέας εξάτομης σειράς μαθημάτων Αστρολογίας
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Αστρολογίας (ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.) για τριετία 2017-2020


Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
OnDemand
– Όποτε και από όπου θέλετε

Τόπος Διεξαγωγής:
Online

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
210-8000009, 210 2770181 | 6944516921 | [email protected] | www.polis.edu.gr | Facebook: /polis.education

{{-PCOUNT-}}60{{-PCOUNT-}}

Ακολουθήστε την Espresso στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παππούς έγινε ξανά γνωστός ηθοποιός – «Η τρίτη εγγονούλα μου είναι γεγονός»

Τρισευτυχισμένος είναι γνωστός ηθοποιός καθώς απέκτησε ένα ακόμα εγγονάκι. Πόζαρε με τη μικρούλα μέσα στο πορτ μπεμπέ και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο facebook.

«Είχε έρθει στο περιοδικό στικάκι με ιδιωτικές στιγμές της Μενεγάκη σε ξενοδοχείο»

Ο γνωστός δημοσιογράφος και διευθυντής περιοδικού εξομολογήθηκε στην εκπομπή...

«Λάτρευα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν μεγάλη μου τύχη που δούλεψα δίπλα της»

Γνωστή ηθοποιός παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα»...

Η Σαμπρίνα τα βρόντηξε από σχήμα για τα… ανοιχτά πόδια μιας τραγουδίστριας

Μπορεί η Κομπαρσίτα να φιλοξένησε τα μεγαλύτερα ονόματα της...

Η χαριτωμένη μικρούλα του χθες σήμερα παίζει σε πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1

Το κοριτσάκι της φωτογραφίας πόζαρε χαμογελαστό λίγα χρόνια πριν σε οικογενειακή έξοδο για φαγητό.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σκηνική παρουσία της Μαρίνας Σάττι στον διαγωνισμό της Eurovision

Λίγες ημέρες έμειναν για την αποκάλυψη του τραγουδιού που...

Τίτλοι τέλους για πασίγνωστο ζευγάρι στην εγχώρια showbiz

Το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σχέση του,...